Uwaga ! Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

Informujemy młodzież, że trwa w naszej Misji przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania. Osoby zainteresowane przyjęciem tego Sakramentu proszone są o kontakt z Księdzem Rafałem oraz uczestniczenie we Mszy św. i Katechezie formacyjnej.

 

Najbliższe spotkanie odbędzie się: 5 maja i 2 czerwca o godz. 18.00 w salce Parafialnej. Wcześniej o godz. 17.00 uczestniczymy we Mszy św. w kościele St. Antonius.

 

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar. 


Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie.

Są to:

- Namaszczenie olejem znaku Krzyża na czole ochrzczonego.

- Nałożenie ręki biskupa na jego głowę.

- Słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

 

W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.

 

Skutki bierzmowania są następujące:

 

udoskonala łaskę chrztu

ściślej jednoczy nas z Chrystusem,

pomnaża w nas dary Ducha Świętego,

udoskonala naszą więź z Kościołem,

Bierzmowanie przyjmuje się raz w życiu! Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względu na niezatarty charakter, czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina.

 

Warto wiedzieć

 

 

Sakramenty święte według Katechizmu Kościoła katolickiego

 

Według Katechizmu Kościoła katolickiego "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją".

 

Sakramenty święte przeznaczone są dla żywych i dla wierzących. W Kościele katolickim istnieje siedem sakramentów:

- chrzest (łac. baptismum)

- bierzmowanie (s. zstąpienia Ducha Świętego) (confirmatio)

- eucharystia (eucharistia)

- pokuta (spowiedź, s. pojednania) (paenitentia)

- namaszczenie chorych (unctio infirmorum)

- kapłaństwo (sacri ordines)

- małżeństwo (matrimonium)

 

Skuteczność sakramentów należy do dziedziny misterium. Jeżeli zostały udzielone zgodnie z rytuałem przez upoważnioną osobę, sakramenty są ważne "ex opere operato" (same w sobie, same przez się), czyli niezależnie od sprawiedliwości udzielającego (szafarza) i przyjmującego sakrament. Chrzest i bierzmowanie należą do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Są przyjmowane tylko raz i wiążą się na ogół z narodzinami i wejściem w okres dojrzałości. Eucharystia - najważniejszy sakrament - jest znakiem pożywienia i wspólnoty; pokuta - misterium przebaczania grzechów, a namaszczenie chorych - misterium pomocy w chorobie. Kapłaństwo upoważnia chrześcijanina do wypełniania urzędu kapłańskiego, a małżeństwo upoważnia dwoje ludzi do założenia chrześcijańskiego związku małżeńskiego. Skutki sakramentów zależą jednak także od dyspozycji tego, kto je przyjmuje.

 

Podział sakramentów

 

Sakramenty, które można przyjąć raz w życiu, czyli niepowtarzalne (chrzest, bierzmowanie, małżeństwo, święcenia (potocznie kapłaństwo) i takie, które można przyjąć wiele razy, czyli powtarzalne (Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych).

 

Sakramenty, które można przyjąć tylko w stanie łaski uświęcającej - tzw. sakramenty żywych (bierzmowanie, Eucharystia, namaszczenie chorych, święcenia (potocznie kapłaństwo), małżeństwo) i takie, które przyjmuje się dla zgładzenia grzechów - tzw. sakramenty umarłych (chrzest, pokuta).

 

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia), sakramenty uzdrowienia (pokuta, namaszczenie chorych), sakramenty w służbie komunii i posłania wiernych święcenia (potocznie kapłaństwo), małżeństwo.